1: De te betegelen ruimte dient op de afgesproken dag voor de aanvang van de werkzaamheden zodanig ontruimt te zijn, dat de tegelzetter ongehinderd zijn werk kan verrichten.

 

2: Indien op de afgesproken dag de betreffende ruimte niet geschikt is voor het aanbrengen van de tegels, is de consument Gehouden hierdoor ontstane kosten aan de leverancier te vergoeden.

 

3: De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. Zeggen te lood (wanden), vlak (wanden en Vloeren) en waterpas (vloer) alsmede voldoende droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. Gelijmd kunnen worden e.e.a. Naar het oordeel van de leverancier met inachtneming voor de daarvoor geldende normen.

 

4:Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloer c.q. Wanden ten behoeve van het aanbrengen van Tegels Moet worden gemaakt, komen voor rekening van de consument. Indien mogelijk doet de leverancier vooraf opgave van die kosten.

 

5:Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een (vierkante)  meterprijs, dat geldt bij meting dat Uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.

 

6:De kosten als bedoeld in de leden 2 en 4 zullen in elk geval bestaan in het arbeidsloon van de tegelzetters die als gevolg van het niet geschikt zijn van de ruimte en/of wanden en vloeren hun werkzaamheden niet kunne aanvangen C.q. Voorzetten.

 

7: Bij oplevering dient de consument de werkbon voor akkoord te tekenen.

 

8: Het niet tekenen van de werkbon bevrijdt de consument niet van zijn betalingsreplichtingen, Artikel 3 is zoveel van overeenkomstige toepassingen.

 

9: Bij het niet-tekenen van de werkbon wegens klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient de consument het (naar rato) ingehouden deel van de aanbrengprijs te storten op de rekening van de stichting geschillenoplossing Tegelwerken.

 

Het aldus gestorte bedrag wordt eerst aan de leverancier uitbetaald, indien het werk alsnog door de consument is, of geacht moet worden te zijn, goedgekeurd.